Công ty Cổ phần Sữa An Sinh

Công ty Cổ phần Sữa An Sinh

Thôn Đìa Mối, Xã An Sinh, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh